Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu shop.bitdef.cz


 1. Základní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky e-shopu IS4 security s.r.o. (dále jen „VOP“) společnosti IS4 security s.r.o., se sídlem Praha 9, Jordánská 391, IČ 62418271 (dále jen „IS4“) upravují podmínky nákupu v e-shopu IS4 na adrese https://shop.bitdef.cz mezi IS4 jako prodávající a tím, kdo v e-shopu nakupuje nebo komu se uděluje (pod)licence k software (dále „Zákazník“).
  2. Územní omezení: IS4 může některé produkty prodávat, nebo některé licence poskytovat, pouze pro určité území, tedy zákazníkům s fakturační a dodací adresou v rámci České republiky a Slovenska, a neumožnit nákup zákazníkům, kteří tyto podmínky nesplňují.
  3. Právní vztahy vyplývající z objednávky a z VOP se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
  4. Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP, občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). V případě, že Zákazník není spotřebitelem, neuplatní se ustanovení § 1812 – 1867 občanského zákoníku.

 2. Užívání elektronického obsahu
  1. Zákazník je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA), k čemuž dojde při instalaci dodaného produktu. Takto poskytnutá licence je vedena na koncového uživatele, kterému je též fakturováno. Licence je postupitelná pouze s předchozím písemným souhlasem IS4 a je dále neprodejná. Licenci lze prodloužit pouze původnímu uživateli licence. Úplné znění licenčního ujednání musí být odsouhlaseno při instalaci.
  2. Pokud Zákazník poruší takto stanovené povinnosti, je povinen poškozeného odškodnit, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
  3. Zákazník je v postavení konečného uživatele, nikoli distributora zakoupených produktů nebo zboží.
  4. Zákazník může veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou vlastní potřebu, vyloučeno je umožňování přístupu třetím osobám, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Zákazník také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah ani jej jiným způsobem rozmnožovat, nakládat s ním v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen, či licence může být deaktivována, v případě, že elektronický obsah byl získán protiprávně.
  5. Zákazník nesmí poskytnout třetím osobám záruku ani jakýkoli jiný závazek ve jménu IS4, výrobce nebo autora produktu, či bez předchozího písemného souhlasu IS4.
  6. S výjimkou situací výslovně písemně dohodnutých nebo uvedených v příslušných licenčních podmínkách je software poskytován tak jak je, bez jakýchkoli záruk, vztahujících se ke kvalitě, vhodnosti k účelu, výkonu nebo souladu s popisem a IS4 neposkytuje žádné záruky vztahující se k instalaci, nastavení nebo chybám a vadám.
  7. Práva třetích stran: Zákazník se zavazuje odškodnit IS4 za újmu v případě jakýchkoli nároků uplatněných třetí stranou vůči IS4; v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, s výjimkou situací výslovně uvedených ve VOP, IS4 vylučuje svou odpovědnost vůči Zákazníkovi v případě, kdy software zasahuje nebo údajně zasahuje do práv třetí strany. IS4 převádí na Zákazníka jen ta práva a tituly, které sám má.

 3. Registrace a nákup
  1. Podmínkou nákupu v e-shopu je souhlas s těmito VOP a s podmínkami nakládání s osobními údaji.
  2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo Českou republiku, popř. který je občanem členského státu mimo Českou republiku, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.
  3. Zákazník objednává zboží u IS4 prostřednictvím objednávkového systému eshopu. Eshop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  4. Eshop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Eshop obsahuje také informace o případných nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  5. Závazným potvrzením objednávky a jejím odesláním prostřednictvím webového formuláře Zákazník zasílá svůj návrh na uzavření smlouvy a také projevuje svůj souhlas s těmito VOP. K uzavření smlouvy dojde až okamžikem, kdy IS4 na základě objednávky odešle potvrzení, zpravidla licenční oprávnění.
  6. Před zasláním objednávky může Zákazník zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  8. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy, zejména v případě, kdy objedná plnění za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému IS4. Tehdy je IS4 oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i poté, co zákazník obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, např. v případech, kdy cena je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje náklady), u ceny přebývá nebo chybí jedna či více cifer; sleva přesahuje 50%, aniž by nabídka byla součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
  9. IS4 si vyhrazuje právo prohlásit smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Zákazník informován. Zákazník bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže smlouva platně vzniknout.
  10. Zákazník je povinen při registraci a při objednávání uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zřídí-li si uživatelský účet, jsou údaje uvedené v uživatelském účtu považovány za správné, Zákazník je povinen je při jakékoliv změně aktualizovat. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které je Zákazník povinen chránit, a nesmí umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. IS4 může zrušit uživatelský účet zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti.
  11. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardware a software, popř. nutnou údržbu hardware a software třetích osob.
  12. Je-li předmětem převod práv k jakékoliv věci, nabývá je Zákazník až zaplacením sjednané ceny, není-li výslovně ujednáno jinak.

 4. Cena a platba
  1. Ceny jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Zákazníkem v internetovém obchodě nabízeny.
  2. V případě, kdy Zákazník provede úhradu a IS4 posléze není schopna zajistit dodání zboží, vrátí IS4 neprodleně plnění Zákazníkovi.
  3. Platební metodu Zákazník volí v eshopu; platbu lze uskutečnit bankovním převodem nebo on-line platební kartou. V případě úspěšné platby kartou zasílá IS4 obratem potvrzující email spolu s daňovým dokladem.
  4. V závislosti na způsobu platby IS4 nepožaduje žádné poplatky. Podle zákona o evidenci tržeb je IS4 povinna vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  5. Je-li sleva podmíněna prokázáním určitých skutečností, např. věku, studia apod., uděluje Zákazník souhlas s uchováním osobních údajů v rozsahu, kterým nárok na slevu prokázal, včetně práva uchování kopií osobních dokladů.
  6. V případě prodlení s úhradou faktur je Zákazník povinen uhradit úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., zvýšený o pět (5) procent. Požadovat úroky z úroků je povoleno. IS4 je dále oprávněna požadovat náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním dlužných částek neuhrazených ve lhůtě splatnosti.

 5. Dodací lhůta a podmínky dodání
  1. Software je zpravidla dodáván v elektronické podobě. Na emailovou adresu, kterou uvede Zákazník v objednávce, zašle IS4 aktivační kód k registraci uživatele na https://central.bitdefender.com/home, kde Zákazník bez zbytečného odkladu stáhne nejnovější instalační balíčky software po dobu platnosti licence. Takto stažený produkt může Zákazník nainstalovat a začít používat pouze zkušebně. K plnému používání staženého produktu bude Zákazník oprávněn poté, co bude platba připsána na účet IS4. Až den připsání platby bude považován za den převodu práva (poskytnutí licence).

 6. Záruka a servis, reklamační řád
  1. Technické specifikace produktů, údaje o funkčnosti a kompatibilitě s hardwarem a softwarem, je uvedena u každého jednotlivého produktu v e-shopu.
  2. IS4 není odpovědná za jakoukoliv újmu způsobenou vadnou instalací software, který je poskytnut dle těchto VOP, nevhodným nebo špatně instalovaným software, zanedbáním Zákazníka, nevhodným použitím nebo použitím způsobem, který se neslučuje se specifikací a pokyny výrobce (autora). Zákazník není v případě poškození plnění způsobeného těmito případy oprávněn k vrácení plnění
  3. IS4 nenese žádnou odvozenou odpovědnost, zejména odpovědnost za obchodovatelnost, vhodnost ke zvláštnímu účelu ani za soulad s platnými právními předpisy.
  4. IS4 odpovídá Zákazníkovi, že plnění v okamžiku poskytnutí nemá vady, zejména za to, že v době poskytnutí:
   1. má produkt stanovené nebo ujednané vlastnosti,
   2. produkt se hodí k účelu, který pro jeho použití IS4 uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. produkt byl dodán v odpovídajícím množství a jakosti, a
   4. produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů a nemá právní vady. Předmět smlouvy má právní vady, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
  5. Vadu je potřeba oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu smlouvy.
  6. Je-li vada odstranitelná, může Zákazník za podmínek licenčního ujednání EULA požadovat opravu předmětu plnění, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník za podmínek licenčního ujednání EULA odstoupit od smlouvy, nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V případě uplatnění práva z vad má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
  7. Zákazníkovi, který je podnikatelem a nakupuje v souvislosti s podnikáním, není poskytována záruka mimo obecnou odpovědnost za vady plnění při jeho poskytnutí.
  8. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího.
  9. Nebude-li reklamace oprávněná, přísluší IS4 odměna za činnosti vedoucí k odstraňování vady. Reklamace se považuje za vyřešenou, jestliže IS4 odstranila reklamované vady nebo jestliže IS4 uznala neoprávněnost reklamace.
  10. V případě, že bude Zákazník informován o rozhodnutí, dle kterého by mohla být založena povinnost IS4 k náhradě újmy (škody), je na ni povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se o takové informaci dozví, upozornit IS4 a poskytnout veškerou součinnost při přípravě a podání opravného prostředku anebo jiného obdobného kroku proti takovému rozhodnutí.
  11. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2898 občanského zákoníku dohodly na omezení povinnosti IS4 k náhradě újmy vzniklé Zákazníkovi v souvislosti s plněním Smlouvy tak, že IS4 má vůči Zákazníkovi povinnost k náhradě této újmy, pokud ji způsobila, pouze do výše přijaté odměny; to se nevztahuje na újmu způsobenou na přirozených právech zákazníka a na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. vzájemná komunikace smluvních stran
  12. Smluvní strany jsou povinny písemně informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla a/nebo kontaktní adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.
  13. Všechny dokumenty, zejména oznámení, žádosti, požadavky, výpovědi, odstoupení od smlouvy nebo jiná sdělení, zakládající, měnící nebo rušící právní vztahy mezi smluvními stranami dle VOP, které budou smluvní strany činit písemně, budou, pokud není ujednáno jinak: (a) doručeny osobně (kurýrem nebo prostřednictvím jiné osoby); (b) zaslány doporučeným dopisem na adresu sídla adresáta.
  14. Zákazník bere na vědomí, že IS4 provedla veškerá přiměřená opatření k zabránění přenosu virů v souvislosti s odesíláním dokumentů (včetně přiložených souborů) emailem. IS4 není při odesílání dokumentů e-mailem odpovědná za následky doručení dokumentů (včetně přiložených souborů) osobě odlišné od adresáta, stejně tak za smazání či nedoručení dokumentů (včetně přiložených souborů) z důvodu selhání elektronické komunikace. IS4 neručí za bezpečnost elektronické komunikace a nepřijímá žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody vzniklé z poškození počítačových programů či elektronických dat příjemce následkem přijetí takové zprávy.

 7. Záruka vrácení peněz při koupi přes www.bitdefender.com
  1. IS4 zprostředkovává službu „Záruka vrácení peněz“ poskytovanou společností BITDEFENDER S.R.L., sídlem Bukurešť, Delea Veche 24, Rumunsko, registrovaná v obchodním rejstříku pod č. J40/20427/06.12.2005, na internetové adrese https://www.bitdefender.com/consumer/support/answer/7217/.
  2. Zákazník je oprávněn do třiceti (30) dnů po zakoupení Bitdefenderu nebo automatického obnovení licence požadovat vrácení peněz, a to prostřednictvím https://www.bitdefender.cz/podminky-vraceni-penez, kde vyplní jméno a příjmení, e-mail a číslo objednávky. Tyto údaje prostřednictvím webového rozhraní odešle.
  3. Uvedená služba se vztahuje pouze na případy, kdy Zákazník zakoupí produkt na webových stránkách www.bitdefender.com. V případě zakoupení produktu na webových stránkách shop.bitdef.cz se toto ustanovení nepoužije.
 1. Trvání Smluvního vztahu
  1. Dostane-li se Zákazník do úpadku, podepíše-li vyrovnávací listinu s věřiteli, rozhodne-li soud o prohlášení konkursu na majetek Zákazníka, nastane-li jiná obdobná situace v souvislosti se závazky Zákazníka, má-li IS4 důvod se domnívat, že Zákazník není schopen plnit své závazky v době splatnosti nebo nezaplatí-li Zákazník jakoukoli částku ke dni splatnosti nebo poruší-li jakékoliv ustanovení těchto VOP, je IS4 oprávněna přerušit plnění, zrušit další plnění, zastavit nebo zrušit poskytování plnění.
  2. Z povahy poskytovaného plnění, kterým je dodávka počítačového programu (jestliže Zákazník poruší původní obal nosiče program) a/nebo dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, v souladu s § 1837 obč. zák. vyplývá, že Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy.
  3. IS4 má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy Zákazník neuhradí plnou výši ceny ve lhůtě splatnosti zálohové faktury nebo faktury.
  4. V případě výměny zboží ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží jsou Zákazníkovi účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem k Zákazníkovi. V případě vrácení zboží Zákazníkem do 14 dnů hradí náklady na poštovné Zákazník.
  5. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy zašle IS4 zaplacenou cenu na bankovní účet Zákazníka, který za tímto účelem Zákazník sdělí.

 2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ PRÁVA A POVINNOSTI SPOTŘEBITELŮ
  1. Informační povinnost: Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu příslušných zákonných definic, poskytla mu IS4 před uzavřením smlouvy následující informace:
   1. totožnost IS4 je uvedena v úvodním ustanovení VOP, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty jsou následující: tel.: (+420) 272 048 006, email: info@is4security.cz
   2. označení služby a popis jejích hlavních vlastností: smlouvou IS4 Zákazníkovi prodává počítačový program, službu nebo jiné zboží z oblasti výpočetní techniky a software;
   3. cena, včetně všech daní a poplatků: cena je stanovena nabídkou IS4 v eshopu, IS4 je plátcem DPH;
   4. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v těchto VOP;
   5. údaj o době trvání závazku: závazky ze smlouvy trvají do splnění;
   6. podmínky ukončení: IS4 je oprávněna smluvní vztah ukončit za podmínek sjednaných v VOP; ukončení nabývá účinnosti doručením.
   7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Pro případ, že je smlouva uzavírána distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, uvádí IS4 dále následující informace:
   8. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty, které poskytují služby prostředků komunikace na dálku a neliší se od základní sazby;
   9. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu: záloha pro uzavření smlouvy není vyžadována;
   10. před koupí je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit zadané údaje.
  2. Veškerá prezentace je informativní a nezávazná. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. E-shop obsahuje informace o zboží včetně ceny. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu.
  3. IS4 přijímá následující platební nástroje:
   - bezhotovostně platební kartou
   - hotově v místě prodeje
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.


  1. Spotřebitel výslovně souhlasí a žádá se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) obřanského zákoníku.
  2. Spotřebitel prohlašuje, že měl možnost se seznámit s těmito informacemi a s VOP v dostatečném předstihu před koupí produktu, a že mu byl poskytnut formulář pro odstoupení od smlouvy.Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Adresát: IS4 security s.r.o., se sídlem Praha 9, Jordánská 391 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od ................ (*)

Datum koupě (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů a datum (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.Ochrana osobních údajů

  1. Ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) informuje IS4, že ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Zákazníka ze strany IS4 platí pro účely jednání o smlouvě, jejího plnění a pro účely plnění veřejnoprávních povinností IS4 informace o ochraně osobních údajů zveřejněné v Zásadách správy osobních údajů IS4 security s.r.o. na adrese: https://shop.bitdefender.cz/ochrana-osobnich-udaju
  2. IS4 dodržuje platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a zavazuje se nepoužívat údaje, které identifikují nebo by mohly identifikovat Zákazníka („osobní údaje“) jiným způsobem, než jak je stanoveno v Zásadách správy osobních údajů IS4 security s.r.o.. Zákazník odesláním objednávky s uvedením svých osobních údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování objednávky a ve vztahu k zabezpečení svých objednávek.
  3. Zákazník souhlasí s ukládáním cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky IS4 ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. Závěrečná ujednání
  1. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
  2. Podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy.
  3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
  4. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557, § 1740 odst. 3, § 1764 až 1766, § 1793 až 1795, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 2620 až § 2622.
  5. Práva vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě dvou (2) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
  6. Strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, 1980).
  7. Zákazník potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto VOP, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá: (i) kratší doba splatnosti, (ii) oprávnění k započtení jakýchkoli pohledávek, (iii) limitace práva Zákazníka na náhradu újmy, (iv) vyloučení ochranných ustanovení týkajících se režimu adhezních smluv, vyloučení výkladu v neprospěch navrhovatele a vyloučení limitu pro úroky z prodlení, (v) převzetí nebezpečí změny okolností Zákazníkem. (vii) vyloučení pravidla o uzavření smlouvy v případě, že je v přijetí provedena nepodstatná odchylka.
  8. Smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.
  9. Tyto VOP jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách IS4. Tyto VOP je IS4 oprávněna kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.
  10. Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy nebo VOP zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
  11. IS4 upozorňuje Zákazníky, že nebyla-li licence Bitdefender zakoupena prostřednictvím eshopu shop.bitdef.cz nebo partnera IS4, nemá IS4 povinnost poskytnout technickou podporu v českém jazyce. Technická podpora bude poskytnuta od poskytovatele licence, přímo tímto poskytovatelem, v anglickém jazyce, pokud nebyl v podmínkách uveden jazyk jiný.


Tato verze Podmínek platí od 1. 1. 2019.